Vedtekter Landsbyen Brandbu 2020, vedtatt på årsmøte 6. mars 2014.

§ 1. Foreningen:

Landsbyen Brandbu 2020 er en medlemsorganisasjon bestående av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, som har interesser i foreningens formål.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er å fremme utviklingen av Brandbu og omegn ved:

 1. Å tilrettelegge området slik at det blir tiltrekkende og attraktivt for beboere, gjennomreisende, næringsliv og handlende.
 2. Å utvikle og motivere til nye tanker og ideer for området.
 3. Å arbeide for verving av nye medlemmer og støttespillere.

 

§ 3. Organisasjon:

Foreningens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret

 

§ 4. Årsmøte:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtedeltagerne er medlemmer, beboere og aktive drivere av næringsliv i Brandbu og omegn.

Kun medlemmer i foreningen har stemmerett på Årsmøtet.

Årsmøtet kunngjøres i sosiale medier og ved annonse i lokalavisa med minimum 2 ukers varsel.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende innen en uke etter at årsmøtet er kunngjort. Årsmelding og regnskap legges ut på foreningens hjemmeside minimum 5 dager før årsmøtet.

Alle saker med unntak av vedtektsendringer avgjøres av medlemmene med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget unntatt ved valg, da stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap.
 3. Kontingent for kommende år.

4) Valg av:

 

 • Styreleder for 1 år.
 • Nestleder for 2 år.
 • 3 – 4 medlemmer til styret for 2 år

Blant de 4-5 styremedlemmene inklusive nestleder velges første gang 2 for ett år, og 2-3 for 2 år.

 

 • Det velges inntil 5 varamedlemmer til styret for 2 år. Første gang velges 2-3 for ett år og 2-3 for 2 år.
 • Foreningen skal ha en valgkomité som skal bestå av fire medlemmer. Det velges ett nytt medlem hvert år og det medlemmet som har sittet lengst trer ut.
 • Valgkomiteen konstituerer seg selv. Formannen har dobbeltstemme. Fastsettelse av eventuelle styrehonorar forslås Årsmøtet av valgkomiteen.
 • Andre saker som står på sakslisten.

 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lagets styre krever det. Skriftlig innkalling skal skje med minst en ukers varsel med vedlagt saksliste og nødvendige dokumenter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista i innkalling til møtet.

§ 6. Styre:

Landsbyen Brandbu 2020 skal ha et styre på minimum 5 eller 6 medlemmer. Ved stemmelikhet i styrevedtak, avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.

§ 7. Vedtektsendringer:

 

Endring av vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Et medlem som ønsker å fremme forslag til endring av vedtektene, må sende dette skriftlig til styret innen fristen for årsmøtesaker. De vedtatte endringene skal straks meddeles medlemmene.

§ 8. Oppløsning:

Vedtak om oppløsning av Landsbyen Brandbu 2020 er bare gyldig når det er fattet med to tredjedelers flertall blant de fremmøtte medlemmer på to på hverandre følgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært.

 

Årsmøtet skal vedta hvordan foreningens eventuelle eiendeler skal disponeres.

Brandbu 7.3.2014, Morten Mo og Helge Midttun (referenter på årsmøtet 6. mars 2014)